دانلود کتاب رمان چراغها را من خاموش میکنم tagged posts

دانلود کتاب رمان

رئیس اداره اصلی فرهنگ و جهت گیری اسلامی زنجان با اشاره به دانلود کتاب رمان مشارکت 6 کتابفروشی استان در طرح کتاب پاییزی گفت: طرح کتاب پاییزه 156 میلیون و 825 ​​هزار جلد کتاب در زنجان فروخته است.
مردم زنجان در طرح پاییز کتاب را با قیمت 156 میلیون تومان خریداری کردند
محمد ربیع احمدانی در مصاحبه با زنجان اظهار داشت: پروژه سقوط کتاب “زنجان” از 15 تا 15 آبان ماه در یک هفته اجرا شد. در این دوره ، شش كتابفروشی از استان زنجان شركت داشتند كه دانلود کتاب رمان شام...

Read More