عکس از هفته 26 ژوئن 2020

29/33

بومی وکیل قحبه رید که با این نسخهها کار برای کمک حقوقی می گوید: کار او افزایش طول Coronavirus بیماری همه گیر. در آغاز این سال رید گذراند مقاله برای گریفیث نقد و بررسی که در آن او پیشنهاد استرالیا شد “آماده برای حساب نمی آشتی”. آشتی او نوشت: مفید بود برای استرالیا موسسات و سیاستمداران را در redressing سیستمیک نژاد پرستی هنوز هم در مواجهه با مردم بومی. حساب از سوی دیگر “نیاز روزمره مردمی را در مورد پررنگ تغییر”.اعتبار:جینی Barrett

خرید کتاب زبان اصلی

آموزش سئو