مرد مرده و زن بحرانی پس از وسیله نقلیه رول بیش جنوب بریزبن

یک مرد مرده است و یک زن است که در یک شرایط بحرانی پس از یک تصادف در جنوب بریزبن در اوایل صبح روز یکشنبه.

فقط قبل از 1.30 هستم تویوتا هایلوکس حمل چهار نفر همراه اتاق های جاده تخت در اتاق تخت نورد.

یک زن 24 ساله که رانندگی خودرو فوت در صحنه در حالی که 21 سال دچار قابل توجه سر و لگن آسیب.

دو مسافر دیگر زنان سن 25 و 19 دچار جراحات جزئی و سه نفر از زنان گرفته شد به بریزبن شاهزاده الکساندرا بیمارستان 21 ساله در یک وضعیت بحرانی است.

پلیس در حال بررسی چه چیزی باعث راننده به از دست دادن کنترل خودرو.