قتل, تیم ملی, بررسی مرگ در جنوب ملبورن

قتل, تیم ملی کارآگاهان در حال تحقیق در مورد مرگ یک مرد با چند زخم در جنوب ملبورن.

یک رهگذر پیدا نر که هنوز به طور مشخص در خارج از ا د ساختمان خیابان مورد 9.30 ساعت در شب جمعه. امدادگران وارد شده و سعی در احیای اما او درگذشت و در صحنه است.

پلیس در حال درمان مرگ به عنوان مشکوک.

هر کسی با اطلاعات خواست به تماس Crime Stoppers در 1800 333 000 و یا یک گزارش محرمانه در www.crimestoppersvic.com.au

ما صبح و شب Edition خبرنامه

مهم ترین اخبار و تحلیل و بینش به صندوق پستی خود تحویل در آغاز و پایان هر روز. ثبت نام در اینجا.