چهار نوجوان با ضربات چاقو و در بیمارستان پس از نزاع و جدال در آبرن

چهار نوجوان در بیمارستان با زخم چاقو پس از یک نزاع و جدال درگرفت در سیدنی غرب در بعد از ظهر شنبه.

پلیس نامیده می شدند به اصلی خرید در آبرن فقط قبل از 5pm گزارش زیر که به 20 مرد در یک نزاع و جدال.

A brawl broke out in Auburn on Saturday afternoon.

یک نزاع و جدال درگرفت در آبرن در بعد از ظهر شنبه.اعتبار:Nine News

این گروه تا به حال پراکنده وقتی پلیس در صحنه وارد شدند اما چهار نوجوان شد با غیر تهدید کننده زندگی صدمات.

یکی 15 ساله و دو دختر 14 ساله داشت با زخم چاقو گرفته و به وست مید بیمارستان کودکان.